Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

Veel animo voor Petitie voor behoud van een groen Vlietland

Veel animo voor Petitie voor behoud van een groen Vlietland

11 juli 2022

VOORSCHOTEN - De petitie 'Houd Vlietland groen voor iedereen' is na een weekend al bijna 8500 keer ondertekend. De petitie staat open tot oktober, maar indieners hopen dat mensen zo snel mogelijk reageren. Zo kunnen zij tijdig het signaal afgeven bij de gemeenteraad van Leidsendam-Voorburg, dat inwoners van Voorschoten graag zouden zien dat het plan opnieuw bezien en beoordeeld wordt naar de situatie van deze tijd.

De indieners van de petitie zijn natuurliefhebbers, recreanten en buitensporters; jong en oud uit Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden, Zoeterwoude en omgeving. Zij staan niet alleen in hun zorgen, ook de politiek in Voorschoten maakt zich zorgen. Op initiatief van PvdA, D66 en GroenLinks (GL) heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een motie die ertoe moet leiden dat Voorschoten veel intensiever betrokken moet worden bij de plannen van Leidschendam-Voorburg voor een recreatiepark.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een bestemmingsplan uit 2005 voor het noordoostelijke deel van Vlietland – grenzend aan Voorschoten – gewijzigd ter inzage gelegd. Het plan maakt de bouw van 222 vakantiewoningen, een horecagelegenheid en een extra verhard parkeerterrein mogelijk. ‘Hiervoor verdwijnt een groot groengebied en zullen tientallen bomen gekapt moeten worden. ‘, aldus de indieners van de petitie.

De indieners van de petitie geven aan dat het plan voor veel Voorschotenaren uit de lucht komt vallen en het verdwijnen van wat zij de groene achtertuin van Voorschoten noemen, heeft in het dorp tot grote zorgen en verontwaardiging geleid. Op geen enkele wijze wordt volgens hen in het actuele plan rekening gehouden met de veranderde omstandigheden van de afgelopen bijna twintig jaar. Zij doelen dan op de huidige klimaatcrisis, stikstofcrisis, wooncrisis en de grote toename van het thuiswerken sinds corona, zijn in het plan niet meegewogen. Voor hen reden om het initiatief te nemen voor een petitie.

Verder zijn de initiatiefnemers van mening dat nut en noodzaak van de ontwikkeling in het plan zeer globaal en erg eenzijdig worden belicht. Naast een actueel en adequaat behoeftenonderzoek, is ook het effect van de voorgenomen verstening van Vlietland op de nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden volgens hen niet onderzocht. ‘En dat alles in een tijd dat materieel en menskracht schaars is en er een grote aantoonbare noodzaak bestaat om (binnen de bebouwde kom) te bouwen voor de vele urgent woningzoekenden in de regio.’, aldus de indieners van de petitie.

 Volgens de initiatiefnemers van de petitie wordt in het plan aangegeven dat Vlietland op dit moment niet jaarrond wordt gebruikt. Daarnaast wordt aangegeven dat de opbrengst deels gebruikt wordt voor beheer en onderhoud van Vlietland, zonder dat dit overigens verder is uitgewerkt. Er is volgens de initiatiefnemers geen onderzoek gedaan naar alternatieven voor aanvullend gebruik of overige jaarrond-activiteiten met bijbehorende faciliteiten. ‘Mogelijkheden op – bijvoorbeeld - het gebied van buitensport, de aanleg van een voedselbos/bostuin, vervanging ijsbaan, hondenstrand, scouting, zouden op zijn minst serieus onderzocht moeten worden. Dat past immers beter bij de huidige trend van dicht-bij-huis-recreatie dan een omheind vakantiepark voor investeerders en buitenlandse toeristen, zoals de toelichting op het plan de doelgroep omschrijft.’, aldus de opstellers van de petitie.

 Veel inwoners uit Voorschoten maken zich grote zorgen over de voorgenomen ontwikkeling en vinden dat Leidschendam-Voorburg de verkeerde prioriteiten stelt. Dat blijkt ook uit het grote aantal reacties op de petitie. Volgens de indieners van de petitie laat de gemeente Leidschendam-Voorburg zich eenzijdig achter het karretje met verdienmodellen van de projectontwikkelaar spannen, ten koste van het algemeen belang. ‘Behoud van recreatief groen is essentieel voor een goed woon- en leefklimaat. In diverse – breed ondertekende – zienswijzen, wordt deze gemeente om een heroverweging gevraagd, werk te maken van een integrale analyse van nut en noodzaak en een breed onderzoek te doen naar een bij de tijdgeest passende alternatieve inrichting van het groengebied.’, aldus de initiatiefnemers van de petitie. Wil je ook de petitie tekenen, klik dan hier