Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

Cees Bremmer (CDA) over Transitievisie Warmte

Cees Bremmer (CDA) over Transitievisie Warmte

1 december 2021

VOORSCHOTEN - Tijdens een recente bijeenkomst van de commissie wonen, ruimte en groen (WRG) sprak Cees Bremmer namens het CDA Voorschoten. Hij verhelderde met meerdere voorbeelden uit de visie Transitievisie warmte dat het regelmatig moet worden bijgesteld en vooralsnog een 'voorlopig karakter' draagt. 

'Het CDA waardeert dat het college het dit jaar toch nog lukte een visie Transitievisie warmte met bijbehorende aanvullende informatie aan de gemeenteraad kan voorleggen. Wel vindt de CDA-fractie dat deze visie, gelet op de vele onzekerheden en voorbehouden, feitelijk niet meer is dan een eerste aanzet.', ligt Bremmer toe. 'Het voorliggende visiedocument schetst een waardevol maar nog globaal beeld hoe te bewerkstelligen dat er bij de verwarming van huizen en andere gebouwen in Voorschoten in 2050 geen CO2 uitstoot en andere broeikassen meer vrij komen.'.

De commissie WRG steunde unaniem zijn suggestie om de aanduiding 1.0 toe te voegen aan het voorliggende formele beslispunt over het beleidsdocument. Het is de bedoeling om de naam te wijzigen in Transitievisie warmte 1.0. 'Met deze wijzingen geef je helder aan dat de voorliggende versie een ontwikkeldocument is. En waarvan nu al vaststaat dat er de komende jaren meerdere geactualiseerde versies gaan volgen.', zegt de commissie. Verder stelde Cees voor om vaker dan één keer in de vijf jaar deze transitievisie te actualiseren. 'Ligt het niet voor de hand, ten minste één keer per collegeperiode van vier jaar, de voorliggende visie te herijken? En misschien moet je dit wel één keer per drie jaar willen doen. Zo snel gaan de ontwikkelingen soms.'.