Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 070

Nieuwe stappen voor klimaatbestendig Zuid Holland

Nieuwe stappen voor klimaatbestendig Zuid Holland

4 oktober 2022

ZUID - HOLLAND - Op vrijdag 30 september sprak Meindert Stolk over klimaatadaptatie met de nieuwe verantwoordelijke Zuid-Hollandse wethouders. De provincie vindt het belangrijk dat gemeenten zich voorbereiden op meer perioden van droogte, hittestress en wateroverlast. Zij bieden daarom gemeenten daarbij ondersteuning.

Uit een inventarisatie van de provincie blijkt dat klimaatverandering een stevige plaats heeft in de coalitieakkoorden van de nieuwe gemeentebesturen. Vrijwel alle gemeenten investeren extra in vergroening om wateroverlast, watertekort en hittestress tegen te gaan. Gemeenten investeren ook in waterdoorlatende tegels, het verspreiden van regentonnen en de aanleg van urban waterbuffers. Dit is een plek waar hemelwater in stedelijk gebied wordt opgevangen en wordt vastgehouden voor later gebruik.

Subsidie
De provincie ondersteunt gemeenten bij het realiseren van adaptatieambities. Zo stelt de provincie subsidie beschikbaar voor procesondersteuning, onderzoek, grootschalige uitvoeringsprojecten en kleinschalige pilots op het gebied van klimaatadaptatie. Daarnaast heeft de provincie de monitor klimaatadaptatie ontwikkeld om goed in de gaten te houden of klimaatadaptatie maatregelen op tempo zijn.

Ook heeft de provincie handreikingen ontwikkeld en laten ontwikkelen voor bijvoorbeeld het combineren van groen en zonnepanelen op daken en het tegengaan van de veiligheidsrisico's die klimaatverandering met zich meebrengt. Zij hebben een overzicht gemaakt van beleidsinstrumenten die er nu al zijn en waarmee gemeenten het klimaatadaptatiebeleid kunnen vormgeven.

Kwetsbare deltaprovincie
Het programma Klimaatadaptatie van de provincie zorgt ervoor dat klimaatadaptatie een plek krijgt in de haarvaten van het beleid en het handelen van de overheid. Door goed samen te werken zorgen provincie en gemeenten dat de laag gelegen, kwetsbare deltaprovincie over 30, 50 of 100 jaar nog even aantrekkelijk en economisch sterk is als vandaag.