Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 070

Miljoen subsidie voor klimaatadaptatie in Zuid Holland

Miljoen subsidie voor klimaatadaptatie in Zuid Holland

30 juni 2022

ZUID-HOLLAND - Zuid-Holland is kwetsbaar voor klimaatverandering, als dichtbevolkte, laaggelegen deltaprovincie. Daarom bereidt de provincie zich voor wateroverlast, hittestress, verzilting en funderingsschade door bodemdaling. De provincie stelt €1 miljoen subsidie beschikbaar om klimaatmaatregelen in een stroomversnelling te brengen.

De subsidie is verdeeld over €250.000 in 2022 en €750.000 in 2023 en kan worden aangevraagd voor: de procesondersteuning van werkregio’s, de procesondersteuning bij samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties, onderzoek, grotere uitvoeringsprojecten van gemeenten en/of waterschappen en kleinschalige innovatieve pilots.

De subsidie is een aanvulling op de bestaande samenwerking van de provincie met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om Zuid-Holland voor te bereiden op het veranderend klimaat, verbindt de provincie partijen, ondersteunen ze met kennis of financiering en stimuleren onderzoek en innovatie. Dit doen ze op basis van nationale afspraken uit het Deltaprogramma.

Water en bodem bepalend
De provincie kan alleen klimaatadaptief worden ingericht als water en bodem bepalend zijn voor onze ruimtelijke plannen. Daarom spant de provincie zich de komende tijd in voor het verankeren van klimaatadaptatie in het ruimtelijke beleid van gemeenten.

 Het is volgens de provincie bovendien nodig dat de toenemende weersextremen het uitgangspunt worden bij de bouw van nieuwe woningen. Daarom heeft de provincie het initiatief genomen voor het convenant klimaatadaptief bouwen, waarin Zuid-Hollandse overheden, de bouwsector en kennisinstellingen de uitgangspunten ontwikkelden voor klimaatbestendig bouwen. Tientallen gemeenten en organisaties uit de bouw en de maatschappelijke sector hebben zich inmiddels aangesloten.