Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Oegstgeest

Komst statushouders naar Hoefijzergebouw stap dichterbij, wel met voorwaarden

Komst statushouders naar Hoefijzergebouw stap dichterbij, wel met voorwaarden

30 april 2021

OEGSTGEEST - De komst van de 175 statushouders en de 80 spoedzoekers in het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis is een stap dichterbij. Donderdagavond stemde een grote meerderheid van de raad voor de aanvraag van hetCentraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in samenwerking met Divorce Housing. Echterheeft deraad diezelfde avond weleen aantal voorwaarden gesteld.

Door: Julia den Heijer

Het CDA, D66, Hart voor Oegstgeest (HvO) en Progressief Oegstgeest stemde voor de plannen en de VVD en Lokaal Oegstgeest tegen. CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk is blij dat Oegstgeest deze groep een dak boven het hoofd kan bieden. D66-fractievoorzitter Elfred Bus voegt daaraan toe dat zij vertrouwen hebben in het COA om dit traject goed te doorlopen. PrO-fractievoorzitter Melanie van Driel is blij met de plannen en benadrukt dat het belangrijk is om met z'n allen goed om de tafel te gaan de aankomende tijd. HvO was enigzins kritisch over de bestemming van het gebouw, maar stemde uiteindelijk toch voor.Vooral VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren stak zijntegenstemover het plan niet onder stoelen of banken en liet zich weer fel uit over de veiligheid en de druk op de sociale woningbouw. Lokaal stemde echter ook tegen, maar was niet zichtbaar in de vergadering.

Begin maart kondigde het COA in samenwerking met Divorce Housing aan dat het gaat om maximaal 175 statushouders in combinatie met 80 spoedzoekers. Uiteindelijk zijn 40 statushouders toegewezen aan Oegstgeest om in het dorp gehuisvest te worden. De andere 135 statushouders worden verdeeld over de regio waardoor het verblijf in het Hoefijzergebouw kan worden gezien als 'tussenstation'. De groepbestaat voor 35 procent uit gezinnen en voor 65 procent uit alleenstaande mannen envrouwen. Het betreft voor het grootste deel mensen uit Syrië.

Aanpassingen
Naast het besluit zijn er in de vergadering door verschillende fracties maar liefstzeven anderemoties met daarin voorwaarden ingediend om de komst van de statushouders zo goed mogelijk te laten verlopen.De eerste aangenomen motie van het CDA betreft deverkeersafwikkelingwaarin gesteld wordt dat er een verkeers- en parkeerstudie uitgevoerd moet worden om alles in goede banen te leiden en extra bewegwijzering geplaatst moet worden, beide op rekening van het COA. De tweede aangenomen motie van het CDA benadrukt dat er een geenmix tussen asielzoekers en statushoudersmoet komen om zo ongelijke trajecten met betrekking to intergratie tegen te gaan. De laatste motie van het CDA is gezamenlijk opgesteld met de fractie van D66 overintergratie en voorzieningenwaarin zij het college oproepen om in samenwerking met het COA te komen tot een werkgroep integratie. Onder andere bestaande uit enthousiaste dorps en regio genoten en organisaties actief in het maatschappelijk middenveld zoals vluchtelingenwerk, verenigingen, en kerken. Zij kunnen de tijdelijk gehuisveste mensen helpen bij het integreren inOegstgeest en in de regio.

Daarnaast is ook de motie termijn tijdelijk huisvesting van D66 aangenomen, waarin het COA en Divorce Housing wordt gevraagd de maximale termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een jaar verlenging expliciet vast te leggen. En daarnaast duidelijke afspraken te maken over de voorwaarden voor de mogelijkheid tot een jaar verlenging, waarbij ook de gedurende de eerste vier jaar ervaren impact op omwonenden en de voortgang van de ontwikkeling van Overgeest een rol kunnen spelen. 'Dit zodat hierover geen enkele twijfel kan bestaan', stelt Bus. Daarnaast vraagt de partij in de motie bijsturen wanneer nodigdat tijdens de looptijd van de tijdelijke huisvesting gemonitord wordt op de veiligheid, de verkeerseffecten en eventuele andere gevolgen van de tijdelijke huisvesting.

Kritiek
De moties waarin kritiek wordt geuit op het plan, zijn beide verworpen. De VVD pleitte voor een veiligheidsplan waarbij berekend wordt hoeveel extra wijkagenten en/of BOA's benodigd zijn en waar inwoners terecht kunnen met eventuele vragen, meldingen en klachten. En in samenwerking met HvO verzocht de partij het college te onderzoeken in hoeverre versnelde duurzaam permanente woningbouw op de locatie van het Hoefijzergebouw en aanpalend gebouw haalbaar is. Tevergeefs, want ook deze motie is met een meerderheid van de stemmen verworpen.

Portefeuillehouder Peter Glasbeek legt uit dat het college verwacht dat het COA de aanvraag binnen acht weken officieelindient nu het advies van de raad positief is. Hiernabuigthet college en de burgemeester zich over de aanvraag. Zij zullen uiteindelijk besluiten of de aanvraag, aan de door de raad gestelde voorwaarden, voldoet: 'Dan zijn we alweer zes weken verder, in totaal dus viertien weken.' Inwoners en omwonenden kunnen volgens Glasbeek nog bezwaar maken, belanghebbenden kunnen zelfs in hoger beroep: 'Daarom kan het nog wel even duren', stelt Glaseek.


PrO reageert direct na de vergadering enthousiast op Twitter:


Vrijdagmiddag zijn fractievoorzitters Sven Spaargaren (VVD) en Eibertjan van Blitterswijk (CDA) om 17.30 uur te gast in de Unity.NU VrijMiBo om na te praten over deze bewogen avond.


Altijd op de hoogte

Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Volg ons ook viaInstagram,FacebookenTwitter.
Luister ook naarUnity.NU.