Leiderdorp

Zo wil Leiderdorp de verkeerssituatie verbeteren en sluipverkeer tegengaan

Zo wil Leiderdorp de verkeerssituatie verbeteren en sluipverkeer tegengaan

12 oktober 2020

LEIDERDORP - De gemeenteraad van Leiderdorp heeft maandagavond ingestemd met drie mobiliteitsnota's. Daarin staat hoe Leiderdorp de komende jaren het verkeer en de bereikbaarheid in het dorp wil verbeteren. In de nota's staan zowel voornemens als concrete maatregelen die de komende jaren uitgevoerd zullen worden. Zo komt er een knip op de Heinsiuslaan, moet de Van de Valk Boumanweg veiliger worden gemaakt en wordt de strijd aangegaan met sluipverkeer. 

Er zijn dus drie verschillende nota's: de nota langzaam verkeer, de nota openbaar vervoer en de nota circulatie. Over die laatste is het meest gediscussieerd. Een belangrijk doel van die nota is onder andere om het sluipverkeer door de wijken tegen te gaan. Volgens het gemeentebestuur rijdt er 'helaas' nog steeds teveel verkeer dat niet in de wijken hoeft te zijn door de woonstraten (de zogeheten wijkwegen) in Leiderdorp. Dat autoverkeer gaat worden ontmoedigd door maatregelen op de tussendoorroutes te nemen.

De gemeenteraad was voor een groot deel tevreden over de plannen, maar wil wel twee jaar na een maatregel een evaluatie. 'Dat geldt voor de grote aanpassingen', aldus CDA-raadslid Huibrecht Bos die initiatief nam voor een evaluatie. 'Na twee jaar moet duidelijk worden of maatregelen werken of niet.'

Knip op Heinsiuslaan en maatregelen op Voorhoflaan
Om het sluipverkeer om de Voorhoflaan en de Heinsiuslaan tegen te gaan, stelt het gemeentebestuur voor een knip te maken halverwege de Heinsiuslaan tussen de twee uitgangen van het Winkelhof. Daardoor kan doorgaand verkeer daar niet meer langs. 'Een knip is de meest zwaarwegende maatregel die je doet', weet verkeerswethouder Willem Joosten.

Ook komen er aanvullende maatregelen op de Voorhoflaan. Zo gaat de inrichting van de weg op de schop om zo meer veiligheid te creëren. Naast realiseren van geluid reducerend asfalt, waardoor de geluidsoverlast zal afnemen, komen er onder meer bredere fietsstroken, een andere verdeling van parkeerplaatsen en midden-eilanden bij oversteekplaatsen.

Foto: de Voorhoflaan 

Het plaatsen van de knip op de Heinsiuslaan stond voor 2023-2024 gepland, maar een meerderheid van de gemeenteraad besloot dat naar voren halen. De knip komt nu in 2021-2022, tegelijk met de aanvullende maatregelen op de Voorhoflaan. 'Om zo een stuk intensiteit op de Voorhoflaan alvast te beperken', aldus initiatiefnemer van dat idee, Frank van Noort (VVD).

Van der Valk Boumanweg moet veiliger
Eén van de routes waar heel veel sluipverkeer rijdt, is de route Van der Valk Boumanweg, Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan. Ook wordt deze route gebruikt voor bestemmingsverkeer van en naar de Baanderij. Daarnaast is de Van der Valk Boumanweg een onveilige weg als je naar de ongevallencijfers kijkt.

De gemeenteraad gaat binnenkort aan de slag met een plan voor de Baanderij, waardoor dat gebied op een andere manier beter bereikbaar wordt. Daarmee moet het rustiger worden op de van de Van der Valk Boumanweg, Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan. Hardere maatregelen – zoals een knip op de Van Poelgeestlaan - zijn volgens de verkeerswethouder niet nodig. Ook omwonenden van de Van Poelgeestlaan voelden niks voor zo'n knip.

Raad maant wethouder tot snelle veiligheidsverbeteringen
De gemeenteraad wilde echter dat de wethouder al eerder aan de slag gaat met de onveilige situatie op de Van der Valk Boumanweg. Op korte termijn moeten er al maatregelen genomen, stellen de raadspartijen unaniem. Voorbeelden daarvan zijn het verwijderen van de uitvoegstroken bij de kruising met de Tollenaersingel en het verwijderen van de struiken en de begroeiing die het zicht op de kruisingen beperken. 'Die voorbeelden zijn wel alleen suggesties', zegt VVD-raadslid Frank van Noort. 'Het is echt belangrijk dat de wethouder eerst in gesprek gaat met de inwoners over snel te nemen maatregelen.'

De omwonenden dienden namelijk een aantal verbeterpunten in en ook sprak één van de omwonenden vorige week de gemeenteraad toe om nogmaals aan te geven hoe onveilig de Van der Valk Boumanweg in zijn ogen is. Op de lange termijn – wanneer ook de maatregelen rondom de Baanderij worden genomen - wordt de route van de Van der Valk Boumanweg tot en met de Vronkenlaan verder onder handen genomen.

Het verwijderen van hoge struiken en begroeiingen op de Van der Valk Boumanweg, klonk D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks in ieder geval als muziek in de oren. 'Ik kom met m'n eigen snoeischaar en haal het persoonlijk weg. Bij deze biedt ik daarvoor al mijn diensten aan', lachte hij. De wethouder zei toe in 2021 met de omwonenden in gesprek te gaan om zo op korte termijn maatregelen te nemen om de verkeerssituatie op de Van der Valk Boumanweg te verbeteren.

Spanjaardsbrug als fietspoort
Eén van de belangrijkste knelpunten, zowel voor de verkeersveiligheid als voor de doorstroming, is volgens de gemeente bij de Spanjaardsbrug. Het huidige kruispunt bij de Spanjaardsbrug wordt als zeer onveilig ervaren. De ongevalscijfers ondersteunen dit. 'Dit is de drukste fietsverbinding tussen Leiderdorp en Leiden', stelt de gemeente.

Om voldoende veiligheid en ruimte te bieden voor de 10.000 fietsers per dag hier passeren wordt de brug alleen toegankelijk voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en hulpdiensten. 'Zo ontstaat er letterlijk extra ruimte voor fietsers.'

Foto: De kruising bij de Spanjaardsbrug

Het kruispunt wordt opnieuw ingericht, zodat fietsers en autoverkeer elkaar veilig en overzichtelijk kunnen kruisen. Daarnaast krijgt het autoverkeer de mogelijkheid om bij brugopening ongehinderd langs de wachtende fietsers te rijden.

Gesprekken met inwoners
De zomer ging verkeerswethouder Willem Joosten het dorp in om met bewoners te praten over de plannen. Ook zijn er meer dan zestig reacties van inwoners binnengekomen. Deze reacties zijn verwerkt in de huidige plannen.

Foto: Wethouder Willem Joosten was deze zomer in gesprek met inwoners over de verkeersplannen

Zo ging naar aanleiding van de gesprekken met inwoners een knip in de Van Poelgeestlaan niet door. Bewoners vreesden dat er nog meer sluipverkeer door de omliggende wijk zou gaan rijden. Ook de inspraak van inwoners bij de Van der Valk Boumanweg heeft effect gehad: de gemeenteraad riep de verkeerswethouder dus op om al sneller maatregelen te nemen om tot een veiligere situatie te komen.

'Het onderwerp leeft', weet D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks. 'Het is goed om te zien dat er zoveel reacties zijn gekomen op de plannen en dat er zoveel inwoners en bedrijven van zich hebben laten horen.' Ook verkeerswethouder Willem Joosten is tevreden. 'Verkeer is net als voetbal, iedereen heeft er een mening over. Dat maakt het soms moeilijk, maar ook uitdagend. Ik heb het gevoel dat er een product uitgekomen is waar heel veel mensen zich in herkennen. Voor een aantal inwoners heeft het niet opgeleverd wat zij gehoopt hadden, voor hen hoop ik waar nodig de pijn nog te kunnen verzachten. Dank aan iedereen voor de bijdrages.'

Fietsers en voetgangers
Ook het langzame verkeer – lees: fietsers en voetgangers – krijgen aandacht in de nieuwe verkeersplannen. 'Op de meeste plekken zijn geen specifieke maatregelen voor voetgangers nodig', zegt de gemeente. De aandacht ligt dan ook vooral op het verbeteren van de school-thuisroutes en de zones rondom scholen. 'Fietspaden worden aangepakt, zodat ze comfortabele, veilige en directe routes vormen', is te lezen in de vastgestelde nota. Op deze routes krijgt de fietser prioriteit bij verkeerslichten.

De raad riep de wethouder nog wel op om genoeg fietsparkeerplekken te realiseren. Daarvoor moet de wethouder in gesprek met ontwikkelaars van nieuwbouw of renovatieprojecten om daarbij genoeg fietsparkeervoorzieningen gegarandeerd te krijgen. Ook vraagt de raad om, naast parkeernormen voor auto's, ook parkeernormen voor fietsen te ontwikkelen.

De LPL riep op om de Bloemerd ook veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. In de plannen stond eerst alleen om de verlichting te verbeteren. De wethouder en overige raadsleden vonden het ook een goed idee de verbetering van de verkeersveiligheid in de Bloemerd in de plannen op te nemen.

Duidelijkere scheiding op Laan van Berendrecht
Op de Laan van Berendrecht moet het duidelijker worden welk deel voor de fietsers is bedoeld en welk deel voor de voetgangers. In de huidige situatie rijden fietsers en voetgangers nog redelijk kriskras door elkaar. Oorspronkelijk is de laan tussen het Winkelhof en de Santhorst een voetgangersgebied, maar fietsers worden al jaren gedoogd. Het gemeentebestuur wil een betere afbakening realiseren door de kleuren van de tegels aan te passen.

Dat vindt GroenLinks Leiderdorp niet genoeg. 'Wij pleiten daarom voor het opstellen van plantenbakken. Daarnaast is het in de afgelopen jaren verschillende keren voorgekomen dat inwoners van de torens letsel hebben opgelopen omdat fietsers of brommers vlak langs de ingangsdeuren langsreden. Door het strategisch plaatsen van plantenbakken is ook dit te voorkomen', stelt de partij die de wethouder opriep in gesprek te gaan met omwonenden.

Rondje zebrapaden
Over zebrapaden is in Leiderdorp wel vaker gesproken. Ook dat onderwerp ontbrak niet bij de bespreking van de mobiliteitsnota's. GroenLinks riep namelijk op om de zebrapaden op de Vossiuslaan terug te laten keren. De twee zebrapaden werden weggehaald omdat de Vossiuslaan een 30 km/u-weg werd en daar zijn zebprapaden niet nodig, aldus het gemeentebestuur. 'Mensen ervaren nu een onveilig gevoel bij het oversteken', zei GroenLinks-raadslid Jeannette Hofman-Züter al eerder.

Foto: De plek op de Vossiuslaan waar een zebrapad verdween

Wethouder Joosten en een meerderheid van de gemeenteraad stelden dat er wel meer plekken te bedenken zijn waar zebrapaden handig kunnen zijn. Om niet voor elke straat aparte plannen voor zebrapaden op te hoeven stellen, is afgesproken een rondje zebrapaden te gaan doen door het dorp. Raadsleden die dat willen, kunnen dan samen met de wethouder in het dorp gaan kijken waar er een zebrapad-discussie leeft. De wethouder kan daarna met één plan komen wat betreft zebrapaden.

Toch probeerde GroenLinks-fractievoorzitter de zebrapaden op de Vossiuslaan wel alvast terug te krijgen. 'Kinderen die via die route naar school gaan, vragen zelf om de terugkeer van de zebrapaden. Dat moet toch wel reden genoeg zijn om dat te doen', stelt hij. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde toch eerst het rondje zebrapaden afwachten. 'Eerst op safari met de wethouder op zoek naar zebra's', schudde Hendriks (D66) weer uit zijn mouw.

Openbaar vervoer stimuleren 
De gemeente zet bovendien nog in op een vergroting van het aandeel weggebruikers in het openbaar vervoer. Dat is duurzamer dan wanneer iedereen de auto zou pakken en zorgt ook voor minder verkeer op de weg.

Altijd op de hoogte           
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.  
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.  
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief