Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

Rapport inzicht in de jeugdzorg deels ‘achterhaald’

Rapport inzicht in de jeugdzorg deels ‘achterhaald’

24 mei 2022

LEIDERDORP – In het kader van inzicht in de jeugdzorg heeft de Leiderdorpse raad het rekenkamerrapport over het onderzoek naar de ‘cijfers achter de jeugdhulp zonder verwijzing’ besproken. Hierin staan aanbevelingen om grip te krijgen op de jeugdhulp. De aanbevelingen zoals administratieve lastenvermindering, het analyseren van data van het CBS en het regelmatig evalueren op de gang van zaken, kunnen op enthousiasme rekenen in de raad. Maar de aanbevelingen in het rapport zijn óók ‘deels niet concreet ingevuld of achterhaald’, zo stelt onder andere D66. Het rapport werd namelijk in februari al door de raad ontvangen, maar werd pas deze week, op 23 mei, besproken in de raad. In die tijd is er volgens partijen alweer veel verandert.

Zicht op de zorgtrajecten
Hester Barendse-Wijminga stelt namens D66 dat ze het zorgelijk vind dat in het rapport weinig inzicht wordt gegeven in de financiën. De kosten van jeugdhulp bleken in de afgelopen jaren gigantisch gestegen, maar de belangrijke informatie daarover ontbreekt. Daarnaast is er volgens haar nog altijd te weinig zicht op de loop van de trajecten: ‘Hoe lang is de wachttijd tot de start van een traject? En hoe veel jongeren maken gebruik van de jeugdhulp?, op dat soort vragen hebben we nog geen antwoorden, maar dat moeten we wel allemaal in kaart gaan brengen.’ Ook Martine Breedveld van VVD zette haar twijfels bij de praktische uitwerking van de aanbevelingen door het college: ‘Maar hoé gaat u die aanbevelingen overnemen en ze concreet uitwerken? Wat zijn de mogelijkheden om feedback op die plannen te geven?’, vroeg zij de wethouder. Het college zal met een raadsvoorstel komen, waarin de plannen tot implementatie concreet zijn uitgewerkt en worden voorgelegd aan de raad.

Scholen
Uit het rapport bleek daarnaast dat scholen veel druk leggen op de jeugdhulp en vragen daarbij expliciet om hulp. Toch blijkt volgens het CDA dat scholen die dit vragen in bepaalde gevallen zélf verantwoordelijkheid voor de vorm van hulp en dat het vraagstuk waarvoor scholen de jeugdzorg inschakelen, valt onder het budget van de scholen. Ook de ChristenUnie/SGP vroeg zich af hoe duidelijk die kaders zijn, en hoe duidelijk wordt wanneer de school of wanneer de gemeente de verantwoordelijkheid draagt. Volgens wethouder Binnendijk worden daar al gesprekken over gevoerd met én de scholen én de lokale jeugdhulpaanbieders. Zo stelt het college dat bij deze gesprekken over de ‘collectieve jeugdhulp’ niet alleen afspraken te maken over hoe die collectieve jeugdhulp aangepakt moet worden, maar ook dat de financiering en het verantwoordelijkheidsvraagstuk aan de orde komt.

Ondanks dat partijen teleurgesteld waren over het lange wachten wat betreft het bespreken van het rekenkamerrapport, lieten de fracties unaniem enthousiasme horen wat betreft de aanbevelingen die de rekenkamercommissie in dit rapport heeft gedaan. Volgende week zal dan ook in de besluitvormende raadsvergadering over de implementatie en de concrete uitwerking van de aanbevelingen worden besloten.