Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiderdorp

Financiële kadernota aanvaard, raad geeft wel een wenslijstje mee

Financiële kadernota aanvaard, raad geeft wel een wenslijstje mee

5 juli 2022

LEIDERDORP – In de laatste besluitvormende raadsvergadering is de financiële kadernota voor 2023-2026 van het college aanvaard. Vorige week werd er door oppositiepartijen nog kritisch gereageerd op de ‘beleidsarme’ kadernota. Partijen gaven het College een wensenlijstje mee met aandachtspunten voor de aankomende begroting. 

Een week na de eerste discussie over de financiële kadernota was de sfeer anders. Partijen stelden ‘constructief mee te willen denken’ over de invulling ervan. Vanwege verkiezingen, de coalitievormen en de latere publicatie van de meicirculaire was het volgens enkele partijen eerder nog niet mogelijk om het College richtinggevende uitspraken mee te geven voor de begroting van 2023, maar inmiddels zijn de gegevens vanuit de meicirculaire bekend. Bovendien staat inmiddels vast welke bedragen de gemeente Leiderdorp de komende jaren vanuit het Rijk zal ontvangen.

Roeland Schmidt van PvdA/GroenLinks nam daarom deze week alsnog het initiatief door een motie in te dienen met richtinggevende uitspraken voor de begroting. Door incidentele gelden vanuit het Rijk zal de gemeente de komende jaren een budgettaire ruimte van ruim 11 miljoen hebben. Toch zal de gemeente vanaf ‘ravijnjaar’ 2026 minder geld te besteden hebben, vanwege de verdeelsleutel van de gelden vanuit het Rijk die dan zal veranderen. Het geld dat de gemeente nu aan overschotten heeft, moet daarom volgens de gehele raad en het College op zo’n manier worden ingezet, dat het de gemeente en de inwoners van Leiderdorp structureel iets zal opleveren.

De motie omvat als het ware een wensenlijstje van zaken waaraan het College de grote incidentele gelden kan besteden in de komende jaren. Zo zou er, onder andere, geïnvesteerd moeten worden in maatregelen die de duurzaamheidsdoelstellingen versnellen, zoals het versneld verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, sportaccommodaties en bijvoorbeeld gemeentelijke verlichting. Ook zou de biodiversiteit versterkt moeten worden. Daarnaast bepleit de motie dat het aantal te bouwen woningen op de Baanderij gemaximaliseerd moet worden. Ook vraagt de motie het College om te onderzoeken hoe het percentage sociale woningen in Leiderdorp kan worden verhoogd.

Ondanks dat vrijwel alle partijen positief tegen de motie aankijken, is deze uiteindelijk niet unaniem aanvaard. Van de 20 aanwezige raadsleden, stemden 12 leden vóór de motie en er waren 8 stemmen tegen de motie, waarmee de motie in totaliteit toch werd aanvaard. De 8 stemmen tegen kwamen van de fracties van D66, VVD en CU/SGP. Deze partijen hadden elk hun eigen reden om uiteindelijk niet met de motie in te stemmen. Zo struikelde de VVD met name over het idee om de woningbouw op de Baanderij te maximaliseren. VVD-raadslid van Noort stelde géén ‘Bijlmer aan de Zijl’ te willen. D66-fractievoorzitter van Brandenburg stelde dat, ondanks dat ze in veel punten van de motie wel potentie zagen, ze had gehoopt dat D66 als oppositiepartij meer inbreng had kunnen leveren en dat het wensenlijstje van D66 nog breder is dan de voorliggende motie. Ook Arie Janssen stelde namens CU/SGP dat hij graag op voorhand meer invloed had gehad op hetgeen straks in de begroting aan bod zal komen. 

Volgens het College komen er nog kansen voor alle partijen om wensen mee te geven en ideeën aan te dragen, in aanloop naar het opstellen van de begroting voor 2023, die op 4 november besproken zal worden. CDA-Wethouder Binnendijk stelde daarover: ‘Zelf was ik erg blij met het initiatief van deze motie, maar ik heb ook begrip voor de posities van D66, VVD en CU/SGP. Ik vraag u ook om begrip voor de positie van het College, we bespreken namelijk een hele bijzondere begroting.' Daarmee doelde hij op de incidentele gelden waar de raad structurele winsten voor Leiderdorp mee wil behalen. Daartoe stelde Binnendijk namens het College voor om een speciaal Politiek Forum te houden in de herfst, zodat alle partijen nog eens extra wensen kunnen meegeven en met elkaar in discussie kunnen gaan over de preciezere invulling van de begroting. Burgemeester Laila Driessen, die tevens voorzitter is van de raadsvergaderingen, noemde het ondanks dat de motie niet unaniem werd aanvaard ‘een zeer waardevolle poging om de raad op één lijn te krijgen’.