Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Leiden

Beeldkwaliteitsplan en afspraken over ontwikkeling Watergeuskade

Beeldkwaliteitsplan en afspraken over ontwikkeling Watergeuskade
25 januari 2023

LEIDEN - Het Leidse college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het aangaan van een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van de Watergeuskade. Ook heeft het college besloten om het beeldkwaliteitsplan Watergeuskade ter inzage te leggen voor een termijn van zes weken. Iedereen kan binnen deze zes weken een zienswijze indienen. Na afloop van de zienswijzentermijn worden eventuele zienswijzen beantwoordt en zal de gemeenteraad een besluit nemen over een wijziging van de Welstandsnota, het toetsingskader van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML), voor deze locatie op basis de regels uit dit beeldkwaliteitsplan.

In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade vastgesteld. Hiermee heeft de Raad de kaders vastgesteld waarbinnen de herontwikkeling van het gebied tussen de Zoeterwoudseweg 5 t/m 11d (AutoXL, CarwashXL, Carpetright, Autom, Vlietlijn en Provos) en de Trekvliet vormgegeven dient te worden. Het ontwerp bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het bedrijventerrein tot woonwerkgebied mogelijk. Binnen het plangebied wordt ruimte geboden aan maximaal 350 woningen en 7.000 m2 voor bedrijvigheid, verdeeld over 4 gebouwen.

De gebouwen worden gerealiseerd in een parkachtige omgeving. Er komen verschillende routes voor langzaam verkeer door het plangebied heen. De nu onbereikbare kade wordt openbaar verblijfsgebied. Onder het plangebied wordt voorzien in een ondergrondse parkeervoorziening